स्वप्नात स्वप्नवत हास्य मधुर Marathi song


त्या इंद्रधनुष्यावरुनी उतरुनी हेच गीत या नव्या शीर्षकाखाली नव्या चालीत मी सादर करीत आहे.